COM COL·LEGIAR-SE

Col·legiat al ICPR

A continuació es detallen els requisits per col·legiar-se com a Procurador de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Reus:

 • Màster de la Procura

 • Requisits per Col·legiar-se

 • Obtenció del Títol de Procurador dels Tribunals

 • Presentació de la Sol·licitud de Col·legiació com a Exercent

 • Presentació de la Sol·licitud de Col·legiació com a No Exercent

El Màster d’accés a la procura s’ofereix per cobrir els requisits de formació i pràctica professional que estableix la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals ,que té com objectiu principal millorar la capacitació professional dels futurs Procuradors com a col·laboradors rellevants de l’Administració de Justícia amb la finalitat de que els ciutadans tinguin garantida una representació de qualitat amb elements essencials per l’exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.

WEB DE MÀSTER DE LA UNED

S’exigirà la realització del Màster d’Accés a la Procura per accedir a la professió de Procurador dels Tribunals conforme als requisits de col·legiació regulats en la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, exceptuant els següents casos:

 • Aquells que estiguessin col·legiats en el moment de l’entrada en vigor de la Llei (31/10/2011) com a exercents o no exercents. (Disposició Transitòria Única-1):
  No se’ls exigirà en cap cas els requisits de col·legiació regulats en la Llei 34/2006.
 • Aquells que no s’incloguessin en el supòsit anterior, però que van estar col·legiats com a mínim un any abans de l’entrada en vigor de la Llei (31/10/2011), com a exercents o no exercents, durant un termini continu o discontinu no inferior a un any, sempre que procedeixin a col·legiar-se abans d’exercir com a tals i no haguessin causat baixa per sanció disciplinària. (Disposició Transitòria Única-2):
  No se’ls exigirà en cap cas els requisits de col·legiació regulats en la Llei 34/2006.
 • Aquells que obtinguessin el títol de Llicenciat en Dret o es trobessin en condicions de sol·licitar-ho amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei (31/10/2011). (Disposició Addicional Vuitena):
  No se’ls exigirà la realització del Màster, sempre que es col·legiïn en un termini de dos anys des de que es trobin en condicions de sol·licitar l’expedició del títol oficial de Llicenciat en Dret, com a exercent o no exercent.
 • TÍTOLS ESTRANGERS: Si la sol·licitud d’homologació del títol estranger al de Llicenciat en Dret es va realitzar amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei (31/10/2011). (Disposició Addicional Novena):
  No se’ls exigirà la realització del Màster, sempre que es col·legiïn com a exercents o no exercents en un termini de dos anys des de que obtinguin l’homologació.

 

Normativa aplicable:

Disposició Addicional Vuitena, Disposició Addicional Novena i Disposició Transitòria Única de la Llei 34/2006, sobre l’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals, modificada per la Disposició Final Tercera del Reial Decret 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils. Llei 34/2006

Màster d’Accés a la Procura:

Web del Màster de la UNED

Instància dirigida al Ministeri de Justícia, sol·licitant l’expedició del Títol de Procurador, d’acord amb l’imprès de sol·licitud publicat a la seva pàgina web, tenint en compte el que estableix la Llei 34/2006 sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals.

Web Ministeri

Telèfon de la Unitat responsable de la tramitació:
– 91 390 21 78  (Madrid)
– 93 349 41 80 (Gerència del Ministeri de Justícia en Catalunya)
Adreça: C/ Caballero 52-56 – Barcelona.

En el transcurs aproximat d’un mes des de la tramesa de la sol·licitud i aprovada aquesta, serà enviat el títol al TSJC qui s’encarregarà d’avisar a l’interessat/da de la seva recollida, a l’adreça següent:

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(Oficina d’Atenció al Ciutadà)
Pg. Lluís Companys, 14-16, planta baixa
08018-Barcelona
Tel. 934 866 295

Per el reconeixement del Títol Professional de Procurador que provingui de la Unió Europea o dels Estats de l’Espai Econòmic Europeu, pot informar-se en la següent pàgina web del Ministeri de Justícia:

Web Ministeri

La incorporació a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Reus com a col·legiat exercent està condicionada a tenir el despatx professional únic o principal dins del seu àmbit territorial (art. 5.5 de la Llei Òmnibus).

Quota d’inscripció per despeses d’incorporació i tramitació de l’expedient com a col·legiat: 140 euros.

S’haurà de presentar escrit de sol·licitud segons MODEL 1, al que s’haurà d’acompanyar la següent documentació:

 • Certificat de naixement (original).
 • Certificat del Registre Central de Penats i Rebels (original): descarregar imprès 790 a www.mjusticia.es (Model 790). Obtenció del certificat presencial o per internet amb DNI electrònic.
 • DNI/NIF/NIE (fotocòpia).
 • Títol de Llicenciat en Dret o Títol de Grau en Dret juntament amb el Títol del Màster Universitari d’accés a la Procura emès per la UNED (original o fotocòpia compulsada) o bé certificat de la Universitat que acrediti haver pagat els drets d’expedició del títol de Llicenciat en Dret o del Màster de la Procura. Cas de títol estranger, s’haurà d’acreditar l’homologació del títol.
 • Títol professional de Procurador dels Tribunals, expedit pel Ministeri de Justícia (original i fotocòpia).
 • Una fotografia actual mida carnet.
 • Resguard bancari (fotocòpia) de l’ingrés efectuat en concepte de Quota d’Ingrés al Col·legi, al compte bancari del Col·legi de al compte bancari del Col·legi de Procuradors, d’import 140 euros.

La Junta de Govern, examinada la documentació presentada i l’acompliment de tots els requisits estatutaris previs, acordarà sobre la seva inscripció provisional.

Una vegada hagi estat inscrit provisionalment, el Procurador haurà d’efectuar els següents tràmits:

 • Alta IAE, Impost d’Activitas Econòmiques (Exempció Llei 51/02 ) i Alta censal en l’activitat de Procurador davant l’Agència Tributària, per mitjà del model 036. El domicili de l’activitat serà el domicili del despatx.
 • Presentar sol·licitud al TSJC de la seva jura del càrrec davant l’organisme judicial pertinent, a la que s’haurà d’acompanyar el certificat d’inscripció provisional, document d’Alta Censal i el títol professional de Procurador (el model d’instància us serà facilitat, quan procedeixi, per la Secretaria del Col·legi).
 • Subscripció de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.

Ja prestat jurament del càrrec i fet constar al Col·legi l’acompliment de tots els requisits estatutaris, serà cridat al Col·legi per prendre possessió del càrrec, amb la seva conseqüent alta en l’exercici de la professió.

L’exigència de que el Procurador estigui inscrit en el Col·legi on tingui el seu domicili professional únic o principal (Art. 5.5 de la Llei Òmnibus) està dirigida als procuradors exercents, però no als no exercents.

No obstant això, en aquest darrer cas, el desitjable és que el Procurador s’inscrigui en el Col·legi de la seva adscripció territorial, per garantir el bon funcionament dels serveis col·legials i la participació dels seus membres en les decisions que s’adoptin.

Quota d’inscripció com a col·legiat: 140 euros.

Els tràmits per col·legiar-se com a no exercent són els següents:

Presentar escrit de sol·licitud segons model 2, al que s’haurà d’acompanyar la següent documentació:

 • Certificació de naixement (original).
 • Certificació del Registre Central de Penats i Rebels (original): descarregar imprès 790 a www.mjusticia.es (Model 790). Obtenció del certificat presencial o per internet amb DNI electrònic.
 • DNI/NIF/NIE (fotocòpia).
 • Títol de Llicenciat en Dret o Títol de Grau en Dret juntament amb el Títol del Màster Universitari d’accés a la Procura emès per la UNED (original o fotocòpia compulsada) o bé certificat de la Universitat que acrediti haver pagat els drets d’expedició del títol de Llicenciat en Dret o del Màster de la Procura. Cas de títol estranger, s’haurà d’acreditar l’homologació del títol.
 • Títol professional de Procurador dels Tribunals (original i fotocòpia).
 • Domicili, telèfon i dades bancàries.
 • Una fotografia actual mida carnet.
 • Fotocòpia del resguard bancari d’ingrés efectuat en concepte de quota d’incorporació d’import 140 €, al compte bancari del Col·legi de Procuradors.

La Junta de Govern, examinat l’acompliment de tots els requisits legals i estatutaris vigents, acordarà sobre el seu ingrés en el Col·legi i expedirà a l’interessat certificació acreditativa de la seva alta com a col·legiat no exercent.