Començarem dient que el procurador dels Tribunals és un Llicenciat en Dret, especialista en Dret Processal, la funció primordial és la representació de les persones davant els tribunals, garantint la impulsió d’el procediment pels seus tràmits, l’execució de sentència i en general totes aquelles qüestions de procediment que no siguin d’estricta defensa. El procurador és el representant de l’litigant davant jutjats i tribunals, té assignada la missió de ser el mateix ciutadà que, en la seva qualitat de part processal, actua davant els jutges i magistrats, exercita els seus drets, aporta les seves proves i fa ús dels recursos que les lleis processals determinen.

La nova Llei d’Enjudiciament Civil de 2000, disposa en el seu article 23: “La compareixença en judici ha de ser per mitjà de procurador legalment habilitat per actuar en el tribunal que conegui de l’judici”.

La figura de Procurador ha estat tradicionalment desconeguda i per això sempre qüestionada. I és ara quan la tendència s’ha invertit, quan aquesta figura cobra el protagonisme i rellevància que sempre ha hagut de tenir en la seva funció de tècnic en dret processal i impulsor de l’procediment civil.